NAWIGACJA STRONY

STRONA GŁÓWNA

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Jak czytać raport z ewaluacji

Raport z ewaluacji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl, to efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole lub innej placówce oświatowej. 

Jest źródłem informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo (więcej o wymaganiach – czytaj tu). Tworzy opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję działania. 

Raporty zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A - bardzo wysoki do E - niski), zawiera także konkretne przykłady. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szkoła proponuje indywidualne programy nauczania, zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze, a nawet jakie są formy prowadzenia lekcji wf. Znajdzie listę akcji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sportowych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzętem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest monitoring, czy jest problem z palaczami. Dowie się wreszcie, ile procent nauczycieli w danej placówce to tacy, „na których lekcje idzie się z przyjemnością”, a ilu „lekcji nie chce się słuchać, bo są nudne” (cytaty z raportu z ewaluacji jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących). 

Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej. Aby przeczytać raport należy wyszukać interesująca nas placówkę/szkołę za pomocą wyszukiwarki.

W naszej szkole badanie zostało zrealizowane w dniach 07-01-2015 - 16-01-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszły Panie Jadwiga Pusz i Izabela Sidor.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje 3 podstawowe obszary
działania szkoły:
I - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
II - Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
III - Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI:

1. Nauczyciele rozpoznają możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów oraz analizują ich osiągnięcia,
a formułowane na tej podstawie wnioski przekładają się na adekwatne działania, wpływające na systematyczny wzrost efektów kształcenia (w tym na wynik szkoły z zewnętrznego sprawdzianu szóstoklasisty) i wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły.
2. Współpraca z wieloma podmiotami działającymi w środowisku umożliwia szkole uczestnictwo w ciekawych przedsięwzięciach, projektach (m.in. "Nowoczesna Polska zaczyna sie w szkole", Swiat nauki – chcemy go dobrze poznać", "Cyfrowa szkoła", "Na szczęście jest szkoł@", "Internetowy Teatr TVP dla szkół"), służy zwiekszaniu szans edukacyjnych uczniów, poszerza zakres ich doświadczeń życiowych i przyczynia się do integracji lokalnej społeczności.
3. Skuteczność działań dyrektora szkoły w zakresie pozyskiwania zewnętrznych zasobów oraz w inicjowaniu wielu atrakcyjnych działań przyczynia się do wszechstronnego rozwoju uczniów.
4. Szkoła stale unowocześnia swoją bazę i w coraz większym zakresie wykorzystuje w procesie edukacyjnym nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje oraz poziomy spełniania wymagań znajdują się w pełnej wersji raportu - link poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu:

Zródło informacji:

http://www.npseo.pl/action/raports

 

Copyright ©2006 D.W.P - SP Borkowo, data aktualizacji: 09.02.2015 21:34